05 VERGOEDINGEN

Algemene regel
Personen of commissies die kosten in naam van de vereniging gaan maken dienen dit vooraf aan de penningmeester mede te delen. De penningmeester zal dit binnen het bestuur bespreken en laten accorderen. Vervolgens wordt terugkoppeling gegeven en kan de uitgave gedaan worden. Onkostenvergoedingen worden uitgekeerd op basis van een volledig ingevuld declaratieformulier voorzien van duidelijke omschrijving en originele kassabon/factuur. 

Kaderledenvergoeding
In de Algemene Ledenvergadering is bij de start van het seizoen 2008-2009 besloten geen vergoeding meer te geven voor kaderleden.

Scheidsrechtervergoeding senioren
Senioren (= leden die 21 jaar of ouder zijn) ontvangen geen scheidsrechtervergoeding.

In de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2016 is besloten om vanaf de 2e helft van het seizoen 2016-2017 ook aan jeugdscheidsrechters geen vergoeding meer te betalen.

Jeugdscheidsrechter bij regio-/rayonkampioenschappen
Jeugdleden die als scheidsrechter meegaan met een circulatieteam naar een rayon of regiokampioenschap krijgen van de vereniging een onkostenvergoeding van € 5,00.

Trainersvergoeding
Vergoeding voor deze personen wordt per individu besproken, vastgesteld en vastgelegd middels een contract. De TC doet daarvoor een voorstel aan het bestuur en na goedkeuring zal de penningmeester op basis van deze afspraken de vergoeding uitkeren.

Bezoeken van recepties en sociale aangelegenheden
Indien de vereniging een uitnodiging ontvangt voor een receptie (vereniging, jubileum, stichting, bedrijf, etc.), en het bestuur acht het gewenst, dan zal de vereniging zich laten vertegenwoordigen door een persoon/delegatie.

Reiskostenvergoeding
Reiskosten gemaakt in verband met vervoer van en naar wedstrijden worden niet vergoed. 
Reiskosten worden wel vergoed indien ze gemaakt zijn voor:
- het volgen van cursussen of opleidingen voor scheidsrechter en trainer
- het volgen van herhalingslessen/-bijeenkomsten in verband met 
- scheidsrechterlicenties en of trainer
- bonds- en regiovergaderingen
- het uitoefenen van een taak ten behoeve van de vereniging.
Er dient wel vooraf goedkeuring te zijn van het bestuur. Bovendien worden deelnemende personen verplicht samen te reizen. Vergoeding vindt plaats op basis van een vast tarief van € 0,19 per kilometer.

Opleidingen
Opleidingen, bijvoorbeeld scheidsrechter- en trainersopleidingen, worden vergoed door de vereniging mits goedgekeurd door het bestuur. Voorwaarde hierbij is dat de vereniging gedurende een langere periode voordeel van de opleiding moet hebben. Dit wordt middels een contract tussen Technische Commissie en de betreffende persoon vastgelegd.

Vergaderingen
Bij commissievergaderingen worden maximaal 2 consumpties vergoed per persoon. Declaratie wordt uitgekeerd op basis van een volledig ingevuld declaratieformulier voorzien van duidelijke omschrijving en originele kassabon/factuur. 
Declaratie indienen bij de penningmeester onder vermelding van de commissienaam en namen van de aanwezigen.
Bovendien dient de kassabon afgetekend te worden door de commissievoorzitter. Dit geldt ook voor alle vergaderingen t.b.v. de vereniging, dus ook de ledenvergadering waarbij overigens maximaal 1 consumptie wordt vergoed per persoon.

Telefoonkostenvergoeding
Bestuurs- en commissieleden kunnen incidenteel een vergoeding krijgen voor gemaakte telefoonkosten t.b.v. de vereniging. De contactpersoon voor scheidsrechters en de contactpersoon voor circulatie-teams kan vanaf oktober t/m april € 5,00 telefoonkosten declareren per maand. Het verenigingssecretariaat kan € 7,50 telefoonkosten declareren per maand.
In verband met de hedendaagse technologische ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt kunnen personen alleen in aanmerking komen voor telefoon-kostenvergoeding indien geen gebruik wordt gemaakt van een zgn. all-in abonnement waarbij een vast tarief per maand geldt ongeacht het aantal gesprekken. Telefoonkosten die gemaakt worden door coaches worden niet vergoed. Deze kunnen verrekend worden met het team. Het gebruik van telefoonkettingen werkt zeer effectief en kostenverdelend.

Porto- en materiaalkostenvergoeding
Portokosten worden hoofdzakelijk gemaakt door het wedstrijd-, toernooi- en verenigingssecretariaat. Zij kunnen middels een declaratieformulier de 
portokosten declareren. Kantoorartikelen worden centraal besteld door het verenigingssecretariaat bij een vaste toeleverancier (i.v.m. korting). Indien een commissie kantoormaterialen nodig heeft eerst contact opnemen met het verenigingssecretariaat. Indien afwijkend besteld dient te worden zal vergoeding plaatsvinden o.b.v. declaratieformulier met toevoeging van de originele rekeningen waarbij vooraf akkoord is gegeven door het bestuur. Boeken, les-, spelmateriaal e.d. worden alleen vergoed na goedkeuring van het bestuur.

Sligropasjes
De vereniging is zelf in het bezit van 2 sligropasjes. Commissies of personen die een activiteit organiseren kunnen hier gebruik van maken. Pasjes zijn in het bezit van Erwin Achten en Ingrid Kaiser. Er kan niet op rekening ingekocht worden. Inkopen dienen contant betaald te worden en kunnen daarna eventueel gedeclareerd worden.

Overige vergoedingen
•    bij kampioenschap van een jeugdteam ontvangt het team per kind € 5,00 en bloemen óf het team wordt een receptie aangeboden met consumpties ter waarde van € 5,00 per teamlid.
•    bij kampioenschap van een seniorenteam ontvangt het team per teamlid € 10,00 en bloemen  óf het team kan een receptie worden aangeboden met consumpties ter waarde van € 10,00 per teamlid. Gelden die tijdens de receptie worden geschonken gaan naar de verenigingskas.
•    bij promotie naar een hogere klasse a.g.v. promotie-/degradatiewedstrijden ontvangt het team per teamlid € 5,00.
•    aan het einde van het seizoen kunnen de teams € 2,50 per persoon ophalen bij de penningmeester voor een afsluitende activiteit. Dit bedrag bij voorkeur te besteden op het eigen toernooi.
•    ieder team heeft één keer per jaar het recht om deelnemersgeld van een extern toernooi te declareren. Dit kan alleen na overleggen van een betalingsbewijs van deelname aan het toernooi. Het maximum te vergoeden bedrag bedraagt € 20,00 voor een jeugdteam en maximaal € 30,00 voor een seniorenteam.
•    jeugdleden van AV Flash die geselecteerd worden door het rayon en deel mogen nemen aan de rayontrainingen krijgen het deelnamegeld voor deze rayontrainingen niet vergoed.

 

15-01-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.