07 BESTUUR

Algemeen Bestuur
De algemene leiding van AV Flash alsmede de uitvoering van de door de ALV genomen besluiten komen voor rekening van het bestuur. Zij vertegenwoordigen de vereniging en bereiden voorstellen voor. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, twee bestuursleden technische zaken en vier  bestuursleden algemene zaken. Bekijk het schema.

Voorzitter
Dorine de Zeeuw geeft sinds november 2011 sturing aan de dagelijkse gang van zaken en de lange termijn planning. Verder zit zij de vergaderingen voor en is zij het aanspreekpunt van de vereniging, zowel intern als extern.

Secretaris
Jacqueline in ’t Zandt  verzorgt de correspondentie van onze vereniging. Ze kondigt vergaderingen aan, brengt een jaarverslag uit en zorgt voor het archief. Verder is de secretaris belast met de notulering van diverse vergaderingen.  

Penningmeester/budjethouder
Yvonne van Giesen-van de Stay zorgt vanaf maart 2021 voor een goed beheer van de geldmiddelen van onze vereniging. De penningmeester/budjethouder ontvangt gelden en doet uitgaven namens de verenging, stelt de jaarrekening op en houdt een nauwkeurige boekhouding bij.

Technische zaken
Bestuurslid technische zaken circulatiejeugd, A-, B-, C-jeugd en senioren Marijn van Duijl.
Voor alle teambelangen senioren is Marijn van Duijl coördinator. Marian Heijnen is coördinator voor de jeugdteams.
Marijn van Duijl is verantwoordelijk voor alle technische zaken die betrekking hebben onze vereniging. Zo stelt de technische commissie de teams samen en benadert nieuwe aanwinsten voor coaching en training.
Daniélle Kaiser is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de arbitrage. Hierbij wordt hij ondersteund door Stefan Hermans en Jan Stoevenbelt. Stefan is tevens verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van onze scheidsrechters.
Daniëlle Kaiser verzorgt het wedstrijdsecretariaat. 
Marijn van Duijl verzorgt met het wedstrijdsecretariaat het contact met de NeVoBo.

Algemene Zaken
Vacature.

Bestuursverkiezingen
De leden van het bestuur worden gekozen door de jaarlijkse ALV. Deze kan te allen tijde een bestuurslid weer ontslaan of schorsen. Een schorsing kan maximaal 3 maanden duren. Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie opeenvolgende jaren. Leden zijn bevoegd kandidaten voor de functie van bestuurslid voor te dragen, mits dit schriftelijk en twee dagen voor de vergadering gebeurt.

Contact
Zie de lijst met telefoonnummers en e-mail

15-01-2017

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.