06 RECHTEN EN PLICHTEN

Aanmelden
Iedereen vanaf 5 jaar die overweegt lid te worden van AV Flash heeft recht op 4 gratis proeftrainingen. Om proeftrainingen te kunnen volgen dient er een afspraak gemaakt te worden met technische zaken. Indien de proeftrainingen naar tevredenheid verlopen zijn kan men zich aanmelden door een aanmeldingsformulier, uit te printen via de website, in te vullen en af te geven aan de ledenadministrateur, Yvonne van Giesen-van de Stay te Arcen. 
Op de website word je bij het aanklikken van de button “Lid worden van AV Flash?, aanmelden” doorgelinkt naar het aanmeldingsformulier op de website in de rubriek “aanmelden lidmaatschap”.
Alle informatie met betrekking tot lidmaatschap staat in deze infogids.
 

Een nieuw (jeugd)lid wordt bij de Nevobo door de ledenadministrateur aangemeld. Bij de aanmelding moet een digitale pasfoto toegevoegd worden in verband met het aanvragen van een spelerskaart. Het maken van deze foto wordt door AV Flash zelf verzorgd.
Een digitale pasfoto is niet van toepassing bij recreanten.
De ledenadministrateur informeert de verenigingsfotograaf voor het maken van een digitale pasfoto. Het maken van deze foto gebeurt veelal bij een training of wedstrijd.
Indien er een ledenstop is wordt de aanvrager geïnformeerd en op een ledenlijst geplaatst en krijgt zo spoedig mogelijk bericht als lidmaatschap mogelijk is. Voor contributiebetaling zie de paragraaf Contributie.

Wijziging

Wijzigingen zoals adres, rekeningnummer, telefoon en e-mailadres tijdig doorgeven aan de ledenadministrateur.
Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier 

Afmelden

Men kan het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn 
is 3 maanden. Opzeggen is alleen mogelijk aan het einde van het competitiejaar. Bij afmelding moeten alle eigendommen (wedstrijdshirt, wedstrijdbroek, trainingspak, tas en (coach) jas) van AV Flash worden teruggegeven aan de coach (bij jeugdleden) of contactpersoon (bij senioren).

Leden die zich afmelden na aanvang van het nieuwe seizoen dienen de helft van de contributie te betalen i.v.m. afdracht aan Nevobo en administratiekosten.

Bij afmelding gedurende het seizoen wordt geen contributie terugbetaald.

Bij langdurige blessure wordt bekeken of de contributie betaald moet worden. Indien blijkt dat er geruime tijd niet gespeeld en getraind is dan kan de contributie gedeeltelijk worden teruggevraagd bij de penningmeester.  Stuur een e-mail naar penningmeester@avflash.nl als je meent voor teruggaaf in aanmerking te kunnen komen.
 

Leden kunnen zich alleen schriftelijk afmelden bij de ledenadministrateur, 
Yvonne van Giesen-van de Stay te Arcen,  ledenadministratie@avflash.nl. Natuurlijk dienen zij dit ook aan te geven bij hun trainer. Jeugdleden geven aan het einde van het seizoen door of zij stoppen of doorgaan middels een formulier dat door hun ouders ondertekend is.

Schorsen
Een schorsing houdt in dat het betreffende lid voor een bepaalde tijd geen trainingen meer kan volgen en dat de spelerskaart wordt ingetrokken. Het bestuur kan een lid schorsen of het lidmaatschap opzeggen vanwege niet nakomen van plichten of wangedrag waardoor de vereniging wordt geschaad. 
Indien het lid het hiermee niet eens is dan kan hij binnen 14 dagen hiertegen bij het bestuur in beroep gaan. Blijft het bestuur bij de schorsing dan kan het lid als laatste mogelijkheid bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in beroep gaan. De uitspraak hiervan is bindend voor beide partijen.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering wordt 1x per jaar gehouden, te weten in de maand oktober. Tijdens deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening besproken. Ook wordt hierin de kascommissie voor het volgende jaar gekozen met als taak het controleren van de boekhouding en de jaarrekening. Minimaal een week van tevoren ontvangt ieder lid of ouders van jeugdleden een uitnodiging met een agenda. Leden die punten willen toevoegen aan deze agenda kunnen dit tot 2 dagen voor de vergadering melden bij het secretariaat. Indien 20% van de leden een Algemene Ledenvergadering wenst, dient het bestuur deze binnen 14 dagen te organiseren. 
Tijdens de ledenvergadering dienen minimaal 20 leden aanwezig te zijn om besluiten te kunnen nemen. Indien er te weinig leden zijn dan dient het bestuur binnen een maand een nieuwe vergadering te organiseren. 
Tijdens deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met het aantal leden die dan aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van AV Flash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, vermissing of lichamelijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na de training en wedstrijd. Sporten is in eerste instantie op eigen risico. De sporter moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar sportgedrag.

Omgaan met verenigingsmateriaal/verenigingseigendommen
Ieder lid heeft recht om van het verenigingsmateriaal gebruik te maken binnen verenigingsverband. Het is de taak van ieder lid om, wanneer hij/zij op welke wijze dan ook gebruik maakt van het verenigingsmateriaal, hiermee zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan. Het is niet toegestaan om opzettelijk of door ondoelmatig gebruik de verenigingsmaterialen te beschadigen. Indien dit wel gebeurt kan aan leden het recht om verenigingsmateriaal te gebruiken worden ontzegd door de coördinator materiaalbeheer. Ook kan van de leden schadevergoeding worden verlangd indien door aantoonbare nalatigheid schade aan het verenigingsmateriaal is ontstaan. De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door het bestuur. Het gebruik van verenigingsmateriaal gebeurt altijd in overleg met en onder supervisie van de coördinator materiaalbeheer (of bij verstek een ander bestuurslid). 

Voor lenen van verenigingsmateriaal door leden of andere verenigingen wordt een vergoeding (huurprijs) of borg afgesproken. Bij beschadiging van de gehuurde materialen dient deze vergoed te worden.

Voor het gebruik van wedstrijdkleding, trainingspak en tas dient de gebruiker een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. 

Volleybalvereniging AV Flash geeft de kleding/tas(sen) in bruikleen aan de speler, speelster, trainer of begeleider/coach, dus het blijft eigendom van AV Flash. 
Voor het gebruik gelden de volgende afspraken:

1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de kleding. De gebruiker mag de kleding niet aan anderen buiten de vereniging in gebruik afstaan.
2. De gebruiker dient er voor te zorgen dat de kleding netjes blijft. Zo dienen de wasvoorschriften te worden opgevolgd en mag er niets in de kleding worden vermeld; anderen moeten deze kleding ook nog kunnen gebruiken.
3. De kleding mag alleen worden gebruikt voor volleybaltrainingen, volleybaltoernooien en volleybal(competitie)wedstrijden.
4. De kleding moet vóór 1 juli worden teruggebracht in de staat waarin deze in bruikleen is verkregen.
5. Voor het trainingspak/(coach)jas en tas geldt dat deze vóór 1 juli ingeleverd wordt zodra er geen sprake meer is van lidmaatschap/   vrijwilligersfunctie van AV Flash.
6. Bij verlies van kleding/sporttas worden de kosten verhaald op de gebruiker.
7. Mankementen/gebreken aan kleding/sporttas worden meteen aan kledingbeheerder gemeld. Afhankelijk van de totstandkoming van de gebreken kunnen de kosten op de gebruiker verhaald worden.

Inleveren van kleding bij kledingbeheerder:
Irma van Ooijen
Appelgaard 20, Arcen

15-01-2017
 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.